ពាក្យសំដីនិងអំពើអាចធ្វើឲ្យឈឺចាប់...

បែបបទដែលយើងនិយាយហើយនិងប្រព្រឹត្ដអំពើមកលើកូនមានអនុភាពលើអារម្មណ៍គេយ៉ាងណាដែរចំពោះខ្លួនគេផ្ទាល់។

ជារឿយៗ ចរិយារបស់យើងបង្ហាញឲ្យគេឃើញជាងពាក្យសំដី។ តើលោកអ្នកនិយាយអ្វីខ្លះទៅកូនលោកអ្នក?

អ្វីៗទាំងឡាយដែលលោកអ្នកនិយាយទៅកូនឆ្លុះបញ្ចាំងដូចកញ្ចក់, ហើយបញ្ចាំងត្រឡប់ទៅកូនវិញនូវគំនិតថាគេជានរណាហើយគេនឹងទៅជាអ្វីដែរ។

ពាក្យសំដីសែនឈឺចាប់អាចមានជាប់រហូតមួយជីវិត។ ភាពជាមាតាបិតា ជួនកាលលោកអ្នកអាចធ្វើ ឬនិយាយទៅកូនលោកអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការវិនិច្ឆ័យដ៏ល្អរបស់លោកអ្នក។ ជាទូទៅ, ក្មេងមានភាពក្លៀវក្លាដែលជួនកាលពាក្យសំដីសែនឈឺចាប់ ឬមិនល្អពុំជះឥទ្ឋិពលលើគេយូរទៅទៀតទេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ, ជានិច្ចជាកាលបើយើងកាន់តែផ្សព្វផ្សាយថែមទៀតនូវសារមិនល្អដល់កូនតាមរយៈពាក្យសំដីនិងសកម្មភាពរបស់យើងនោះ, វារឹតតែធ្វើឲ្យគេជឿខ្លាំងឡើងថែមទៀត។

ការស្ដាប់កូន

ការស្ដាប់កូនដោយប្រាប់កូនថាគេមានសារៈសំខាន់ណាស់។

ចំណាយពេលជាមួយកូនដោយស្ដាប់ទស្សនៈរបស់គេ។

ជួនកាលកូនមិននិយាយទេ ព្រោះថាលោកអ្នកមិនបានផ្ដល់ឱកាសទៅគេ។

សាកល្បងធ្វើឲ្យប្រាកដថាមានពេលខ្លះនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារសំរាប់គ្រប់ៗគ្នាមានឱកាសនិយាយ។

ការស្ដាប់មានន័យថាមិនគ្រាន់តែឮទេ តែស្ទង់មើលការទទួលអារម្មណ៍ពីក្រោយពាក្យសំដីនោះ។

ស្ដាប់អ្វីៗដែលមិនបាននិយាយ។ ច្រើនណាស់, ចរិយាបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ជាងពាក្យសំដី។ តើអ្វីទៅដែលកូនលោកអ្នកកំពុងសាកល្បងប្រាប់លោកអ្នក?

ធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ដោយអំណត់ម្នាក់។ អនុញ្ញាតឲ្យកូនលោកអ្នកមានពេលនិយាយប្រាប់រឿងរបស់គេ។ កុំបង្អាក់មុនគេបញ្ចប់រឿងគេ។ កុំបញ្ចប់ឃ្លារបស់កូន។

ធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដោយយកចិត្ដទុកដាក់។ ចែករំលែកការសប្បាយរីករាយរបស់កូនលោកអ្នក។

ជួយកូនបញ្ចេញគំនិតនិងអារម្មណ៍ដោយជួយគេរកពាក្យ ឬរបៀបផ្សេងៗសំរាប់ទាក់ទងនឹងលោកអ្នក។

កូនកំពុងស្ដាប់

បញ្ហាដែលត្រូវជៀសវាង:

ការមិនយកចិត្ដទុកដាក់ដល់ក្មេង។

ផ្លាកសញ្ញាមិនពិរោះស្ដាប់ដែលធ្វើការបកស្រាយទៅលើកូន ឬហៅឈ្មោះ។ ដូចជា, "អាឆ្កួត" ឬ "ឯងជាក្មេងអាក្រក់"។

បន្ទោសក្មេងដោយអយុត្ដិធម៌។ ដូចជា, "ឯងហ្នឹងហើយជាអ្នកធ្វើ - ប្អូនស្រីឯងមិនដែលធ្វើកិច្ចការនេះដូច្នេះឡើយ" ឬ "ឯងនេះហើយជាមូលហេតុដែលម៉ែនិងឪឈ្លោះគ្នាគ្រប់ពេល"។

ការដកសេចក្ដីស្រឡាញ់លោកអ្នកពីកូន។ ដូចជា, "ខ្ញុំមិនចង់ឃើញឯងបានកើតមកទេ"។

ការចងចញ្ចើម ឬដកដង្ហើមធំពេលដែលគេចង់និយាយមកលោកអ្នក។

ប្រៀបធៀបកូនមួយទៅនឹងកូនមួយទៀត។

ការនិយាយអាក្រក់ពីក្មេងនៅមុខក្មេងដទៃទៀត - ពួកគេអាចឮ។

Listen
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.