បទពិសោធន៍

វែបសៃនេះងាយស្រួលប្រើទេ។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសពីបញ្ជីប្រធានបទនៃការចិញ្ចឹមកូនដែលលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដែលត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីខាងក្រោមនេះ។ លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ប្រធានបទខ្លះដោយចុចលើគ្រឿងចុចឲ្យឮនៅក្នុងប្រអប់ពណ៌ផ្កាឈូកនៅចំហៀងទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បោះពុម្ភចេញទំព័រមួយ, សូមចុចលើគ្រឿងចុចបោះពុម្ភ (‘Print this page’) ។

ពីពេលមួយទៅពេលមួយ, យើងនឹងបោះពុម្ភប្រធានបទថ្មីមួយដែលលោកអ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ជាវប្រចាំព្រឹត្ដប័ត្រព័ត៌មាននេះ, ដូច្នេះសូមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលលោកអ្នកហើយជ្រើសរើសគ្រឿងចុចចុះឈ្មោះ (‘Sign up’) នៅចំហៀងទំព័រនីមួយៗនៃអត្ថបទនោះ។ យើងនឹងផ្ញើជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មាននៅពេលដែលអាចរកបាន។