تدبير مناقشات بين والدين

خانواده ها امروز زير عوامل فشارزای مختلفی هستند که می تواند بر روی روابط بين والدين فشار بياورد. برخی از اوقات، خود کار فرزند داری می تواند موجب تنش و مناقشه بين والدين شود. برخی از اختلاف نظر ها در هر رابطۀ بين دو نفر هم ناگزير است و هم سالم می باشد. نکته مهم اين است که اين اختلافات چگونه تدبير شود. اگر انسان از اختلاف نظر دوری کند به اين معنی است که موضوعات مهمی ناديده انگاشته شده در حاليکه بايستی آن موضوع مطرح شده و فيصله يابد.

طريقی که والدين با مشاجرات روزانه عمل می کنند اثر عمده ای بر روی فرزندان دارد. احساس امنيت و سلامتی يک کودک کاملا با چگونگی رفتار والدين با هم پيوند نزديک دارد.

کودکان از ديدن نحوه تعامل والدين با يکديگر الگو می گيرند

وقتی که رابطۀ پدر و مادر با هم خوب است، اين روابط کمک می کند پايه امنی برای حمايت از جستجو و ايجاد ارتباط کودک با ديگران باشد. کودکان وقتی ياد می گيرند که چگونه از عهده حل و تحمل اختلاف برايند که ببينند پدر و مادرشان با هم گاه و بيگاه اختلاف پيدا می کنند و آن را به طور سازنده ای فيصله می دهند. با اين وصف، اگر بين پدر و مادر بدفعات زياد جدال باشد و اين جدال ها فيصله نيابند اين امر بر روی آنان اثر منفی عمده ای باقی می گذارد.

لازم نيست که کودکان شاهد و ناظر جدال بين پدر و مادر باشند تا بر روی آنان اثر کنند. کودکان نسبت به محيط احساسی خانه بسيار حساس هستند و به آسانی وجود تنش را درک می کنند.

برخی از کودکان اين مناقشات را بهتر از ساير کودکان تحمل می کنند. اين امر بسته به خلق و خوی کودک دارد و وجود روابط مهم ديگر، از جمله از ناحيه پدر يا مادر بزرگ ها می تواند به کودک پشتيبانی برساند.

مناقشات می تواند برای کودک غمناک و مضر باشد. مناقشات شديد بين والدين ممکن است در برخی از کودکان باعث گستره ای از مسائل رشدی رفتاری و مسائل اجتماعی بشود. کودکان ممکن است در اثر آن غمگين، مشوش، چسبيده به والدين، پرخاشگر يا لجباز بشوند. ممکن است دچار آشفتگی خواب، مسائل مربوط به تمرکز و يادگيری و همچنين مشکلاتی در زمينۀ روابط با همقطاران بشوند.

تدبير مناقشه

از جنگ در حضور کودکان پرهيز کنيد.

هرگز فرزندان را در موقعيتی قرار ندهيد که فکر کنند بايستی جانب يکی از والدين را بگيرند.

هرگز از فرزند خود به عنوان وسيله ای برای "مجبور کردن" همسر خود به پذيرش خواستۀ خودتان استفاده نکنيد.

طرحی برای بحث در مورد اختلافات تدوين کنيد و با آرامش آن ها را حل و فصل کنيد.

در مورد فرزندان به وضوح روشن کنيد که آنها را نبايستی برای دعوای خودتان سرزنش کنيد.

به فرزندان اطمينان دهيد که شما آنها را دوست داريد و مسئله با همسرتان را حل خواهيد کرد.

برای شنيدن و پذيرش احساسات فرزند و نگرانی های او در بارۀ جنگ شما با همسرتان وقتی را معين کنيد.

اختلاف نظر بين خود و همسرتان را بپذيريد – شما هميشه با هم موافقت نخواهيد داشت.

برای انجام وظايف پدری و مادری آماده همکاری باشيد، با وجود آنکه حتی نتوانيد در مورد چيزهائی حتی يکديگر را نگاه کنيد.

اگر ميزان جنگ و دعوا موجب ايجاد اثر مخرب بر روی فرزندان و روابط شما می شود، درخواست کمک کارشناسی بکنيد.