اهميت فرزند داری در تکامل مغز فرزندان

مغز انسان برای تکامل به زمان نياز دارد. در هنگام تولد، مغز از لحاظ وظايفی که برای ادامۀ حيات ضرورت دارد – مانند تنفس، تنظيم ضربان قلب، مکيدن و خوابيدن- تکامل يافته است. ساير وظايف مغز ساليان سال برای تکامل وقت می خواهد.

دانستن هرچه بيشتر در بارۀ تکامل مغز فرزندتان راه خوبی برای درک چگونگی پندار، احساس و رفتار فرزندتان خواهد بود.

توانائی کودک در انديشيدن و با او دليل آوردن محدود است – آنان نمی توانند بين احساس و انديشه و رفتار در سالهای اوليۀ عمر خود ارتباط برقرار نمايند. کليد قسمت هائی از مغز که مسؤل چنين چيزهائی است در اوان کودکی هنوز "باز نشده" است.

درک چگونگی تکامل مغز کودکان به ما به چرائی برخی از پرسش هائی که والدين اغلب می پرسند شناخت می دهد.

نظير چرا .....؟

چرا آنها اين کار را می کنند؟

چرا آنها گوش نمی دهند؟

چرا بايد مرتب من يک چيز را تکرار و تکرار کنم؟

مغز در حال تکامل

ژن ها (وراثت- مترجم) و محيط در هرگام از تکامل مغز با هم پيوند دارند ولی نقش آنها متفاوت است. ژن ها معمولا مسؤل "طرح ساختار (سيم پيچی) اصلی مغز" هستند. مسؤليت انجام تنظيم های ظريف و تقويت پيوندهای درون مغز را تجربه به عهده دارد.

مغز ما دائم در واکنش نسبت به تجاربی که در زندگی داشته ايم تغيير می يابد. مغز کودکان در سالهای اوليه شکل پذير تر (پلاستيک) است. ولی مغز در سراسر عمر شکل پذيری دارد و مرتب در حال شکل گيری و تغيير شکل است چون ما مرتب در حال تجربه و فراگيری هستيم.

« سيم هائی » Neurons مغز دارای بخش ها و نواحی جداگانه است که هريک کار جداگانه ای را انجام می دهد. نورون ها هستند که نواحی مختلف مغز را به هم وصل می کنند. تعداد اين اتصالات و چگونگی ترتيب اثر آنچه که ما در تجربيات خودمان احساس می کنيم، در درک روابط، به خاطر آوردن چيزها و فراگيری مؤثر می باشند.

بخش های مختلف مغز در سنين مختلف تکامل می يابد تا اينکه هريک از اين بخش ها تقويت شود.

شما در مغز در حال رشد فرزند خود يک تنديس فعال هستيد

مغز های جوان نسبت به تجربه بسيار تأثير پذير هستند. تجارب اوليه و محيط ها اثری بسيار قوی بر تکامل مغز کودکان دارند.

به همين دليل هم هست که خانواده ها در ساختار زيست شناختی (بيولوژيکی) مغز فرزندان خود کمک می کنند.

روابط پشتيبان، دلسوزانه و يکنواخت (بدون تناقض – مترجم) بين کودک و والدين کليد تکامل سالم مغز می باشد.

پرورش تکامل سالم مغز

نوازش کردن، در بغل گرفتن، آرام کردن، تاب دادن، آواز خواندن و سخن گفتن با کودکان خُردسال به آنها محرک لازم را برای مغز در حال رشدشان خواهد داد.

از اوان کودکی برای فرزندان کتاب بخوانيد و با آنان گفت و شنود داشته باشيد.

به فرزندان برای مهارت هائی که تازه ياد می گيرند فرصت های تمرين و تکرار زياد بدهيد. اين کار باعث می شود در تقويت پيوندهای درون مغز آنان کمک نمايد.

تا آنجا که می توانيد با فرزندان خود بازی کنيد.

فرزندان خويش را تشويق کنيد تا فعاليت های بدنی از قبيل جست و خيز، دوچرخه سواری، توپ بازی، پرش و دويدن را انجام دهند.

به فرزندان کمک کنيد تا اميدوار و خوش بين باشند.

به آنها برنامۀ روزانۀ يکنواخت (بدون تناقض- مترجم) بدهيد.

وقتی که فرزند شما به تجربۀ نوينی می پردازد او را تشويق و تمجيد کنيد.

در مورد توانائی کودکان در سنين مختلف واقع بينی داشته باشيد. کاری نکنيد که طعم تلخ شکست را بچشند.

کاری کنيد که فرزند شما قدم هائی کوتاه ولی تجربه های موفق داشته باشد.

هرگز کودک را برای عدم موفقيت سرزنش نکرده بلکه کوشش او را ستايش کنيد.

کودکان خُرد سال را برای تغيير پذيری آماده کنيد.

به فرزندان اجازه دهيد تا طبق توانمندی خود تجربيات نو را به پيش ببرند نه با سرعتی که شما آن کار را می کنيد.