کلمات و اعمال میتوانند آزردگی را ببارآورد ...

به طریقیکه شما با اطفال صحبت یا عمل میکنید تأثیری بالای احساس خودی آنها وارد می نماید.

رویه وسلوک ما اکثراً ازکلمات کرده بیشتر حرف میزند. برای طفل تان چی میگوئید؟

چیزیهای را که ما به اطفال میگوئیم مثل آینه عمل میکند، به اطفال دوباره مفکوره های طفلانه را درمورد آنها که کی اند ودرآینده چی خواهند شد انعکاس میدهد.

کلمات زنند وجریحه دار میتواند عمری باقی بماند. منحیث والدین شاید بعضی اوقات کاری بکنید ویا چیزی بگوئید که خلاف قضاوت درست شما ازآب درآید یا واقع شود. بطور عمومی اطفال بقدرکافی قوی اند و تبصره های جریحه دار ومنفی نوبتی تأثیر دایمی بالای آنها نمی گذارد. اما، به هر اندازه ای زیادی که ما پیامهای منفی به اطفال را از طریق کلمات واعمال برسانیم، به همان پیمانه آنها درمورد شان چنین عقیده مینمایند که واقعاً هم همینطوراست.

گوش گرفتن به اطفال

گوش گرفتن به اطفال برای آنها میفهمانند که آنها اهمیت دارند.
برای شنیدن نقاط نظر اطفال وقت را صرف نمائید.
بعضی اوقات اطفال حرف نمی زنند زیرا برای آنها فرصت داده نشده است. سعی و اطمینان حاصل کنید که فرصتی برای هریکی از اعضای فامیل دارید تا به گفته هایشان گوش بگیرید.
گوش گرفتن تنها معنی شنیدن کلمات را نمی دهد بلکه احساسی را که عقب این کلمات وجود دارد ترتیب اثر میدهد.
به چیزهای که گفته نشده است گوش بگیرید. برای زیادتری از اشخاص سلوک بالاتر از کلمات معنی میدهد. طفل شما چی چیزی را میخواهد برای شما بگوید؟
یک شنونده ای با حوصله باشید. برای طفل تان وقت بدهید تا قصه وداستان خودرا بگوید. قبل از اینکه قصه ای او پایان یابد پیش پزکی نکنید. کلمات اطفال را قطع یا پایان ندهید.
یک شنونده ای مشتاق باشید. با طفل تان در احساس هیجان اش شریک شوید.
اطفال را درابراز افکارواحساسات شان با ارائه کلمات وراهایکه با شما تماس بگیرند کمک نمائید.

اطفال می شنوند

چیزهای که باید ازآن جلوگیری شود:
نادیده گرفتن اطفال.
استعمال عنوانها یا نامهای منفی برای تشریح اطفال. بطور مثال”احمق“ یا ”خودت بد استی“ .
ملامت قراردادن غیرعادلانه ای طفل. بگونه ای مثال، ”باید اینکار را می کردی- خواهر شما هیچگاهی چنین کاری را نخواهد کرد“ یا ”خودت سبب منازعه ای همه وقته بین مادر وپدر استی“.
امتناع از دوست داشتن طفل. بطور مثال، ”کاش خودت هیچ زائیده نمی شدی“.
ابرازترشرویی یا حسرت وقتیکه با خودت حرف میزند.
مقایسه ای یک طفل با طفل دیگر
در برابر دیگران صحبت منفی یا بدگویی درباره ای اطفال- درحالیکه آنها میشنوند.

Listen
کلمات و اعمال میتوانند آزردگی را ببارآورد ...
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.