سالهای اولی

چرا چند سال اول زندگانی طفل شما بسیار مهم است؟

دماغ شان بطرف نمو میرود. بترتیبی که دماغ طفل شما در سال های اولی تکامل می یابد بحرانی وحساس میباشد. در اولین سه سال زندگانی طفل شما، دماغ یا مغز نموی بیشتری مینماید و راهای مهمی برای انکشاف آینده اش راایجاد میکند.

هر آنچیزی که ما انجام میدهیم، میشنویم ، فکر واحساس میکنیم تجربه است و ازطریق دماغ ما معنی ومفهوم میدهد. دماغ ما بما اجازه میدهد که دوست داشته باشیم و بخندیم، گریه کنیم وبعداً احساس بهتری نمائیم، مغشوش ودودله باشیم وسپس بفهمیم.

دماغ در حال نمو وانکشاف

در حین تولد طفل شما دارای یکصد بلیون حجرات عصبی میباشد، که هنوز مغز بشکل کامل نمو ننموده است. درچند سال اول زندگی این حجرات ارتباط حیاتی را درمغزانکشاف میدهد که تأثیری در احساس روحی، اجتماعی وساختارذهنی وفکری طفل میگذارد. دماغ دراثرتأثیرات محیطی طفل شما دراین سالهای اولی متأثر میگردد.

دماغ از اعضای حواس ما( چشم ها، گوشها، بینی، زبان و جلد) استفاده مینماید وبرای ما میگوید که درجهان چی می گذرد. هرآنچیزی را که ما تجربه مینمایم در حواس ما فلتر یا تصفیه میشود. حواس ما پیامهای به دماغ ما می فرستد که میتواند فعالیت دماغ ما را که چگونه می داند تغیر بدهد و پاسخی در برابر تجارب و معلومات بدهد.

نقش مهم والدین در سالهای اول

محققین دریافتند که ارتباط بین والدین وطفل در سالهای اولی تأثیری در انکشاف دماغ بطریقه های زیادی میگزارد. زمانیکه برای اطفال دوست داشتن و تجارب مواظبت در سالهای اول زندگی شان فراهم گردد، ارتباطات در دماغ برای احساس خوب و آموزش تقویت می یابد.

نوزادان و اطفال جوان برای تغذیه ، تماس و برانگیختن یا تحرک بسیار ضرورت دارند تا آنها را قادر بسازند تا بیآموزند و بطریقه ای ممکن خوب نمو نمایند.

روابط مثبت اولی با والدین کنجکاوی را ارتقا میدهد ، احترام بخود و اعتماد را دراطفال انکشاف میدهد.

این روابط اطفال را در مقابله بهتر با مشکلات زندگی کمک مینمایند.

سپری نمودن وقت درایام سالهای اولی:

  • درآغوش گرفتن وبغل زدن طفل
  • با طفل حرف یا گپ زدن وخنده کردن
  • شناختن و پاسخ دادن به پیامها واشارات طفل تان
  • فراهم نمودن تجارب جدید و فرصت ها برای طفل تان
  • از احساس مصؤونیت وامنیت طفل تان اطمینان حاصل کنید
Listen
سالهای اولی
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.