ارتقا دادن استقلاليت

وظیفه عمد والدين بلند بردن استقلاليت، تحرک خودی اطفاليکه قادر به استفاده مناسب مساعدت والدين ودوستان درجريان بزرگ شدن شان است ميباشد.

شما ميتوانيد در تکامل حس سالم مستقل طفل تان کمک کنيد. استقلاليت يک موضوع مهم تکامل طفل تان ميباشد. از سن دوسالگی، اطفال برای کسب استقلال تلاش می ورزند. ازهمين سال، شما بايد طفل خودرا تشويق کنيد تا تصاميم ساد را در زندگانی شان اتخاذ نمايند.

درج استقلاليت را که شما ميتوانيد از طفل خود توقوع ببريد بايد مناسب به سن و توانايی آنها باشد که با هر شرايط وحالت فرق ميکند. اطفال شايد زيادتر در بعضی حالات مستقل تر نسبت به شرايطی ديگری باشد.

این میتواند برای والدین مصروف یک دام معمول برای اجرای چیزی های برای اطفال باشد که آنها خود به عمل آن قادر اند. گرچه این شاید دراول وقت زیادی والدین را بگیرد تا اطفال را درجۀ مساعدت کنند که در سن شان وظایف مناسبی را برای خود انجام دهند، که درنتیجه اعتماد به نفس و استقلالیت طفل تان رشد خواهد کرد.

راهای که استقلاليت مناسب را تشويق ميکند

به طفل تان اجازه دهید تا تصامیم ساده را ازجمله یک سلسله راه های که شما برای او فراهم نموده اید اتخاذ نماید.

بطور مثال اجازه دهيد تا اطفال گفتنی خودرا در مورد اينکه کدام لباس را امروز بپوشند بگويند، حتی اگر اين محدود به مجموعۀ رنگهای اساسی باشد.

بگذار اطفال مرتکب اشتباهات شوند و شما آنها را مساعدت نمائيد تا ازاين اشتباهات بياموزند.

بگذار اطفال در امور يوميه خانه سهم بيگيرند، چون جاروب يا جاروکردن، تنظيم وپاک کاری بسترها.

جدول مسؤليت ها را انکشاف دهيد تا اطفال شما امور يوميه خانه را که تکميل نموده اند تعقيب نمايند.

بگذار اطفال بدانند که شما در مورد افکار و خيالات شان علاقه ودلچسپی داريد.

تصاميم طفل تانرا تا جائيکه ممکن است احترام کنيد.

اطفال را کمک کنيد تا تاثير تصاميم خودرا بدانند.

مهارت های حل مشکل را برای طفل ياد دهيد – آنها را تشويق نمائيد که چی کاری را جهت حل مشکل انجام داده ميتوانند عوض اينکه بايشان گفته شود که چه بايد بکنند.

برای طفل تان درحالات که برای او مشکل ومجادله طلب باشد مساعدت مثبت بعمل آوريد.

اطفال را برای تلاش شان برای انجام کارهایشان تشویق وتحسین نمائید صرف نظر از اینکه نتیجه آن چیست.

برايشان سامان بازی مناسب سن شان فراهم نمائيد تا بتوانند با خود برای مدت کوتاهی بازی کنند.

اطفال را کمک کنيد تا مسؤليت جمع و بسته بندی سامان بازی خودرا بگيرند.

برای اطفال کلان استعمال ساعت را بیاموزانید تا درآمیختن وقت و بعضی رهنمودهای که شما برای او داده اید استفاده نمایند. بطور مثال "خودت میتوانی در خانه همجوار جهت بازی کردن بروی، اما من میخواهم که خودت ساعت 4:30 خانه حاضر باشی."

اطفال را در تدوير اهداف قابل حصول و کار برای بدست آوردن اين اهداف کمک کنيد.