Ye ŋö mith cɔk kuc käŋ?

Ee yic riɛr ëthaa dë bi kɔc ke mith nyiei ye ŋö ye mith dhiac ee ke loi kë ci lëk keek ci bë ya loi. Të ye mith ka ken luɔi thin ee dhël dɛn dë ye keek kɔc nyuɔth tää den. Ba deet yeŋö ye mith ku cɔk bip ee yin kuɔny në të bin keek bɛɛ piɔ̈c thin bi käŋ nyii.

Aneŋ ka jui ye mith cɔk kuɔc käŋ ka bi biöu:

 • Bë keek piŋ
 • Ciɛn nyinyde te benë keek luɔi thin
 • Dhiu ago yi kony ka riak de piöu
 • Cin piŋ de röth
 • Löŋ piɔl yic
 • Mar de nom de lööŋ ka bë naŋ aŋuek

Ba aŋuek täu

Mith akɔr aŋuek. Akɔr lööŋ bi keek kuany në kek bi naŋ luɔi thin ku bë nyinyden tiɛm. Aŋuek akɔr bë detic ku bë dhiac! Bë nañ thaa yen liu ku thaa tö yen aye mith lɔ̈ cämcäm në kë bi loi ku kë ci bë loi. Tauë löŋ bi raan eben ke kuany cök ku luel kë cɔke tau keek. Akɔr ba kë cɔl yin tɛu aŋuek nyic ku luel kë thiekic ye yök kë piath. Ye mith tää löŋ në thaa thok eben kaka ci keek kɔr.

Kë ca tau të cenë löŋ dhöŋ köth:

 • Akɔr ba loi në ye kaam thintetë
 • Cɔl cekic na cɔl bar ee ka lɔ yi liɛr
 • Cɔl rɛɛr kenë awäny theer
 • Ye rot kony ku rieu meth

Ye köc ee cääp ku ye kɔc ŋuän.

Yin lëu ba mith ku kony wulë:

 • Ba wël ken piŋ ku ci wël bë thiëk
 • Ba të den tiŋ
 • Ba dhiɛc në kë ca luel yic
 • Ba kë loi cɔk ye yic
 • Ba mith yien thaa ka ba keek piŋ
 • Ba keek wɛɛi bi ka ken ya loi ke pëi
 • Ba keek lec të ci keek ka piath loi

Tak na dë:

 • Ke mith kedhiɛ awac ku muŋ den awac ëya.
 • Piöc tök ace lui në thaa dë! Akɔr ba ka juëc cak.
 • Muk aye geric të ci mith lɔ ee ke dit, ku ka kɔr ba ka kɔr mith keek loi.
Listen
Ye ñþ mith cœk kuc käñ?
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.