‘Cɔ̈k rɔt thïn’ të nɔŋ mɛnhdu

Ba ‘Cɔ̈k rɔt thïn’ ee ya dhöl ye kɔcke mïïth tɛkthïn nëka kɔɔr mïïth bik kek nyic. ‘Ba rɔt cɔ̈k thïn’ eeya mën de gël, kë piɛth ku ceŋ piɛth ye kɔ̈c nëkamdu wenë mɛnhdu.

‘Ba rɔt cɔ̈̈ kɛ̈̈ röth dac k thïn’ ee kɔc kemïïth cɔk nyic pïïr cik tïŋ ku yekɛŋ nyuɔth, piŋ ku yekɛwel bik:

Mïïth ya luel na cë kɔcken röth ‘Ke ba rɔt cɔ̈̈k thïn’ ee ya dhöl ye mïïth dai në yïn län tɔ we kek ku yekë yekɛ̈ loi gam. Ee mën de piɛthde mɛt nëkamdu we mɛnhdu, ku ye ceŋ lacar yiik në kɛmkuɔ̈n në dïtdenic.

Na cak ‘röth cɔ̈̈k thïn’ ke yïn lëu be mɛnhdu ya kuen nom ku ye rɔt dac wɛl në dhö piɛth ba ke luel tïŋ. Na cï meth tïŋ keci wɛ̈̈̈̈l rɔt kucï piŋ, keka ye naŋ ŋɔth ku nyiɛitɛŋ de kɛŋ.

Mïïth aye jam gɔl në thaa de dhiɛth ne röl (dhiëu, koomkom, awuou) jam de thöŋ cït (dɔl, Ŋeek), ku jam cït (bë ye cök kot të cen piɔ̈̈u miɛt ka ce piɔu riak ka nɔŋ kë nyoth). Ba ‘rɔt cɔ̈̈k thïn’ ee rɔt jɔk këcïn wël, dai de nyin, thöŋ de kɛŋ, rolde, cïit ku jɔl ya thöŋ de thaadun de ke loi.

Te leer mɛnhdu kedït ke, ‘ba rɔt cɔ̈̈k thïn’ ee jam ëëbɛn mat thïn thöŋ ku jam.

Ba mɛnhdu nyic

Ba ‘rɔt cɔ̈̈̈k thïn’ a thiekic të mɛnhthin kor kunë piathde, gël ku nhiɛr. ‘Cɔk rɔt thïn’ të nɔŋ mɛnhdu në dhiëndeic ee yïn cɔk nyic län cen ɣök, dak, kɔɔr bë waar kɔ̈u kakɔɔr ba jɔt.

Ba ‘rɔt cɔ̈k thïn’ te mɛnhthindun kor e yïn cɔk nyic ye thaa yïndë të lɔ dïu. Ke ciɛm ka be waar të tɔ̈̈̈ enthïn. ‘Ba rɔt cɔk thïn’ të nɔŋ mɛnhthindun ye run rou në thaa de kɛcde piɔu aye ba rɔt guɔ wel wenë ke cak tak, kuka kɔɔr ba kë cɔk ye kënë loi rɔt kan nyic tɔkdɛ̈.

Ci mɛnhdu dak, cï cɔk kanɔŋ kë cë yen nɔ̈k?

Ba dhil ‘rɔt cɔ̈̈̈k thïn’ yekënë aye akeer de tiɛt ku kuur de piɔu, ye käär ku them ba mɛnhdu nyic.

‘Ba rɔt cɔ̈k thïn’

Ye dhil tak ke meth ëë bɛ̈n awääc, në cïïtken ke ceŋ yen ke rëër ku jam ye jam. Ye dai ne mɛnhdu. Piɔië bake ya mɛnhdu cɔk lɔ ‘cök’nyic’. Piŋ ku lööm të ye mɛnhdu ye jiɛm thïn neye guɔp, tuɔc de piɔ̈u ku pïïrde ke ye raan.

Ye nyic wudë tëcï mɛnhdu gɔ̈th? Ye ba dhöl ye mɛnhdu ciɛthïn them bay a waar, teye jiɛm thïn ku riɛr de ka yekek loi. Ye them ba riɛr ku niɔ̈̈̈̈p de mïïth ya nyic ku ye piɔi. Yekɛröth loi yedë të cikek piɔu miɛt?

Ye kɛ̈̈̈ŋ ke dac tiam? Yekɛ biɛt të cikek piɔu riäk? Ye rɔt dhuɔ̈̈ k jam de thööŋ de mɛnhu,në dai ka rölden. Naci ye cin cuate wei në yi guɔp, ke jɔtë nhial, ciim ku lɛkë wël diäk. “Yïn ci lɔ nhial”.

Ye jam ku ye wɛ̈t de mɛnhdu piŋ. Riɛuë ku yeyë ye pïïr de mɛnhdu rɔt luɔithïn dai nyic. Ye dai ku nyic të ye guɔ̈̈̈p de mɛnhdu rɔt luɔi thïn. Ye ciɛt ke wɛt ci mɛnhdu luel thöŋ kenë kë kën luel ku ye ɣoi në ye guɔp?