Ba mith piöc

Mith ace dhieth ee ke nyic kë rac ku kë piath. Aye käñ nyie në të yin käŋ loi thin we në kɔc kök tþ kenë keek ku të yin kɔc kök loi thin.

Kɔc ke mith anhiar bë mithken nyin ya tiit, bi ya tak ku bi käŋ nyiei. Dhöl ye në mith nyic käŋ yök awac ku ke rɔt geer në thaa thok eben.

Kɔc dier aye mith ken piöc në dhöl ɣɔn cenë keek piöc thin. Ba dhɔ̈ɔ̈l de piöc geer ayin kan naŋ kam ka thaa dit ku ba jäl geer, akɔr ba rot gaam ku ba naŋ rir. Akɔr ba rɔt gääm thää ke wuöi.

Piöc awer dui

Kɔc juëc e kölë aye röth yök ee ke kënë keek päl bi mithken piöc.

Meth eben akɔr bë piöc a go röt yök ke cenë nyin tiit ku lœ ke piöi në të tɔ̈ pinynhom thin.

Piöc ku dui awac.

Piöc ee wëër de Latin.

Dui aye yïen raan cë awac rir yic loi. Ku ka ce yenë ye mith piöi, aa ce bɛ piŋ të cenë keek dui.

Piöc ee mith kuɔny bi röth ya gääm ka bi keek loi në piöc den yic. Të dier keek, ke mith aye käŋ jal nyic. Aye käŋ deet yic ku ka ye piöi në të bi keek röth ya luɔi thin. Piöc de mith ee mith cɔk nyiei röth dier ku piöc kë mith tþ në ke cök.

Nyië piöc ee ceŋ cɔk dik në kamdu wenë mɛnhdu ku ka ye meth them bi yum piöu.

Piöc piath ee yic naŋ piŋ de rot ku löŋ ku na cë löŋ dhoŋ-köu ke ŋö loi.

Ku na ca dui?

Piöc piath ace ya dui yenë yenë ye yök.

Dui ee kɔc cɔk nëk gup ku ke kɔc thiek nhim. Cë maan në ba meth yuw në kë ca yök ka ba maŋ në yin cin.

Dui ace meth ee piöi bë ya nyiei jaam ka bë gup naŋ rieu.

Dui ace meth ee cɔk yök rot ke nhiar ku tɔ̈ të piath. Aye diɛr ku riöckë në thaa thok, ku ŋeny kë abac.

Dui ee mith piöi bi ya dui eya, aye kë yök kë ye dhɛl piath yenë kɔc piöc.

Ba meth yɔ̈u në kë cë rɔt yök ace yen ee cɔk piöi. Ee yen cɔk dhuɔ̈k awac piny.

Mith aye piöth riak ku ɣɔ̈ɔ̈k kë të cenë keek dui. Aye nhim maar në kë dui keek.

Mith aye yin woi në të yin ka ku loi thin. Jaame wenë meth cë të yin ye kɔr bi jääm thin. Ye rër në rër kɔr bi mith ku rëër.

Listen
Ba mith piœc
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.