Wätmethku ku nyirakëcku

Wätmethku ku nyirakëcku ke ka mëthkun thiekic ku në thɛ̈ɛ̈ kök kë ka ya kɔc ke ater du. Tä den ee rot geer kenë thaa den ku run tɔ̈ kek ke thin ku cil den.

Wat ku nyir aye teer, ku yoñ kë röth ku jiɛm kë në röth. Ee dhël ye mith piœi në të bi keek röth nyiei thin.

Të ye ŋɛɛ ka ke luɔi thin ee tö kenë ka juëc yic:

  • Ee thɛ̈ɛ̈ kök ee ke yic rier ba meth mɔ̈ɔ̈ dhël tök ëë thaa thok eben. Akɔr ba run ke meth nyic, ka nhierkek ku ka nuan keek.
  • Aci rac bë wät kenë nyir wuöc në të ye keek ka ken loi thin. Aci rac bi röth cië piŋ në thɛ̈ɛ̈ kök.
  • Wät ku nyir aye röm në thɛɛ kök ago kɔcken ke piŋ.
  • Mith aye teer në thɛɛkök në ka yiki keek tiñ ee ke ci piath.

Bëër de ajiɛl

Them ku rieu meth në gupde, ka kœr kek ku yith ke. Pël ba thöŋ kɔc rac.

Cak math nɔŋic rieu ba löŋ täu në raan eben.

Ye keek tiŋ ku lec keek në thaa ci kek lɔ apiath.

Cɔl ŋɛɛ loi kë nhier në keek.

Akɔr ba nyiei ye thää ke dëë ye mith ke pol në röth apiath.

Akɔr ba naŋ thää wenë mith, ŋɛɛ kenë thɛ̈ɛ̈ ke në kek.

Cɔl mith neŋ thɛ̈ɛ̈ ken yi kek ke teer den luelic, cɔl teer den cɔl tö te benë ye leu. Thiëc mith na kɔr kë ba kek kuɔny. Lɔr thin të tiŋ yin ɣen kë ci ɣet nhial ëë tɔŋ. Dunë gëë. Loi mɛt.

Wɛɛi mith bi të ye mith kökë tɛ̈ɛ̈k thin nyic.

Cɔk nyiei mith na dë kë ka ce kë riɛc eben ee ye teer.

Listen
Wätmethku ku nyirakëcku
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.