Bëër wët

Wɛpthait kënë ëyïc aɣe ke pïɔlïc ba guɔ lac deetic. Yïn abï ŋiec lui ba kuany tënë käk wënë cï göt ke wël piɛth nhiar alɔŋ muk adhiëth kek cï gät piny ye cök. Yïn eya alëu ba röl-pïŋ tënë wël kök ë kekic kue lɔn ba tuany nyin alɔŋ thanduk thïthmalual wärɛŋak ëë baŋ wënë yen kuen. Na yïn awïc ba warɛŋ abak gät bec makana yïc, keyï tuany‘Göt Bec Makana kënic’ (‘Print this page’) nyin.

Ye mɛn ku emɛn, ɣok abï wët yam ë ku dhïl yök yïn kë nhiar agöt. Na yïn awïc ba rienku taau piny tënë athörwël, keya dhïl la lɔŋthïn ba emieldu gët gam ku kuany ye ‘GAM RIENKU’ (‘Sign up’) nyin abaŋ athör ë lɔŋ yen kuen. Ɣok abï yïn tuɔc wët lëk tëcït tënë cï yen yök.