Ba rɔt kan nyic ke yïn ye wut de meth

Ayeku kɔɔr buk ya kɔc piɛth ke mïïth bëya

Wuɔk yegɔl nëtɛ̈̈̈ŋdït në muŋde mïïth. Wuɔk ye naŋ ŋɔth and nyuɔth tënɔŋ mïïthkuɔ kunë guupkuɔ. Në thaadɛ̈̈, ke, aye röth loi në dhöl wën ye wuɔk wuɔrke mïïth ciman kɔɔr wɔ ye. Në thaadɛ̈̈ke wuɔk ye döt në ye wuɔk kɔɔr buk ke luɔi mïïthkuɔ ëëke cuk kek kɔɔr. kuka cuk kek ye detic yeŋö yen yekë cït yekenë rɔt loi.

Ciman de mïïthkuɔ, dai de pïïr ci wuɔk tëëkthïn ee wɔ cɔk ye kɔc në ye kölë. Wuɔk ye tɛŋ juar në mïïth kuk ye nyïny de muŋ de mïïth löm në ɣään juïc kɔ̈̈̈k thiäk ke wɔ, ci kɔcdïtkuɔ, bɛɛi, mɛ̈̈̈ɛthkuɔ, tëde muŋde mïïth, thukul, kɔc nyic kɛŋ ku jɔl ya ɣäänke ciɛl.

Ke wuɔk ye wuɔr ke mïïth, kekë nyicku apiɛth yenë ka yeku dhuɔ̈̈k piny. Në aköl riɛc ke yeku nyic apiath eeya biande de piɔ̈̈̈̈̈̈i ku nyiɛi bɛn cenë wɔ ya bɛɛi nhial në bɛɛi adöikuɔ yic, kunë yeya mei de löŋke ceŋ de rïïu në pïïr de mïïthic, muŋde mïïth ku bɛɛ̈i.

Buk kɛŋ̈ loi ëëke wääc kenë nyiɛi lukda……

Kɔc ke mïïth kedhiɛ anɔŋ thɛɛk yekek ke kɛ̈̈ŋ loi ka wël wääc lɛk mïïthken ku luk de dai piath.

“Acä kɔɔr ba awuɔu ya luɔ̈̈̈ thany guɔ nom liäp, ku ya thɛm barɔti mɛnhdiɛ, ake ci dhïrärdiɛdut ke ril yil.”

Në ya thɛɛkɛ̈ kaye kɔc ke mïïth yöök ciman nadɛ̈ keke ci röth tääu piny, te nɔŋ kɔcken ke ceŋ ku mïïth.

Riäk de piɔ̈̈̈u alëu bë biän piɛth de raan de meth guɔ jɔt nëye thaa de tɔŋë. Ba tëye tɛŋë bɛn thïn nyic ee wuɔk päl buk röth waar ëëte ye wɔ kɛ̈ny luɔithïn ku jamda wɔ mïïth.

Go ya lëëkdu ku jɔl ya mɛnhdu

Mïïth aye wuɔk nhiac buk ya rëër ke wuɔk lääu ku buk röth ya nyiɛi muk në rïïuda kunë ceŋdaic. Nyïnyda kutë ye wuɔk kɛ̈̈̈ŋ luɔi thïn alëu bë jäl tëya wɔ adiɛr, dɛk, tɔŋ ka dɛŋde piɔu cɔk jɔt wuɔk.

Ka yuku ke kɔɔr ka tëye guupkuɔ röth luɔithïn ayebë tuɔ̈̈̈̈l në “kuɔi-luɔi” guur awɛɛr këthöŋ kenë kë loi rɔt. Yekënë alëu bë tuɔ̈̈l ke ye puɔk ne kam de meth ke raande, bë ŋɛk ya ɣök, gut ka bik röthkuɔ̈c piŋ. Ke week ye kɔc ke mïïth, akɔɔrku buk kaye ye keriɛc ëëbɛ̈̈̈n jɔk kan ya nyic ka yeŋö ‘ye dhïrɛɛr kuɔ jɔ̈̈̈p’. Në nyindhiɛ ke tɛk ku pïïr de mïïth alëu bë teye wuɔk kɛŋ luɔithïn në guupkuɔ ka ci piath ka kony lëu bik week röth kuɔny në pïïr tɔ̈ week thïn ne ya thaa ëë wenë mɛnhdu. Akɔɔr buk ka yekukek kɔɔr ya tekic kenë teye wuɔk tɛkthïn ëëke wääc kenë pïïr de meth agoku ya naŋ kë leuku në kuny në thaa de kënuan.

Në cäär de röth ke wuɔk lëu buk ka juïc nyic ku adöt ye wuɔk thïïc cimandɛ̈ ke yeŋö ye wɔ tak, bu yöök ka teye wuɔk kɛ̈̈ŋ luɔi thïn. Në cäär piɛth derɔt ku piɔi de rɔt ke wuɔk ye lääu ku yeku piɔi ke wɔ ye kɔc kemïïth.

Ye tɛŋdu de muŋde mïïth bɛn tëno?

Ye ŋɔthdun yïn mïïthku ŋɔth bɛn tëno?

Ye dhöl yïndë kanë mëër yïndë yïn en yöök ke dai de pïïrdun ɣɔn yin meth, lëu bë naŋ këloi nëye thaa nɔŋ yïn miith yic?

Yeŋo nhiar ne muŋdiɛ̈n de mïïthic?

Yeŋö lɛ̈u ba waar ke ɣɛn ye raan de meth?

Yeŋö kɔɔr mɛnhdiɛ̈ tënɔŋ ɣa ke ɣɛn ye du muŋde kë wääc kekë yä kɔɔr tënɔŋ kɔckuɔ ɣɔn?

Ye ciɛ̈̈t ŋö yä tak ke ba waar në muŋdiɛn de mïïthic ku të bän ya jiɛmthïn wuɔnë yen në dïtde yic?