Në meth nyïn

`Ajiël thii koor aye piir gëër yic.

Na yeku mith leu në pïŋ kë ka yeku keek leu në kuny.

Dhöl tueñ leu bi wɔ mith kony, ee bu taak në dhël ɣɔn ciel wɔ thin. Tak mɛɛth ku të ye mith piny tiëŋ nhom thin.

Tak täduun de mɛth yic në tää eyin tö.

Tak ka piäth ke mɛɛth ci rɔ̈th luöi yin në mɛth du yic ku të ci ye ka kë yin kuɔny thin në piir duic ku rëërdu we kɔc kök.

Ye yi ŋö ci kɔc kuön ke lëk yin ka luoi yin ye yök kë ke piath të nɔŋ yin?

Ye ŋö yenë ye yök kë dë ci kɔc kuön luoi yin?

Ye piir ŋö yenë kɔr bï menhdu ya tä?

Täŋ de mith awac kenë täŋ de kɔc dier (dït). Mith ace käñ e detic ci kɔc dier. Aleu bi meth yök ci ke ye gɔɔ (göök) nëkë ce kede.

Them ba röt thööŋ meth ku ba pinynhom jal tïŋ në nyin ke mɛɛth. Ye röt yök wu dë të jöl yin ya meth ku raan eben adit ne yin? Ye yök wu de eba naŋ wëër (wët) dun tɔ̈ në yin piöu ku ka cin të luël yen?

Ke wɔ ye kɔc dier, londa ee bu mith ya rieu ku yeku kee lec në nyindhie

  • Thiëc mith në ka dhal keek në piir denic. Apiäth ke wɔ ye kɔc dier buk ka ye mith ke tak nyic ku yëku keek tïŋ ye ŋö piath ke keek ku ye ŋö kony keek. Na ce mɛth ŋuën, ee ka piath bë pal jaam në lɔŋ depiir bë luel ka ye keek tïŋ ee ke piäth të nɔŋ ɣen ku cɔl lɔc ka piäth ku gaam.
  • Kuɔny meth në lɔŋ de luɔi, bë rot nyiei/ŋiëc londe
  • Akɔr ba nyiei ee ya nan na dë kë täŋ de mith ku të yi keek ka ken luoi thin wac ke të yin tɛk thin ku të yin ka ku luɔi thin
  • Cɔk nyiei meth mɛnë nan dë ke ca pïŋ, akɔr mith bë keek ya rieu ago kë röth ayök ci kɔc ee ya dë
  • Akɔr bë mith ya lec ku ye keek door ee ya cë kɔc
  • Akɔr bë mïth ya tiet ku ye keek gël në ka nëk keek

Mïth akɔr (awïc) konydu në dier (dït) den yic ku në ciel den yic.

Listen
Në meth nyinv
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.

Yök Kony

Kɔc kuan kony ku kɔc rëër nyïn bänykua yïc awïc kë arëtdït alɔŋ bë mïïth da yïɛthken ku looi kië yaaŋ meth bë kööc.

Find Help