Muŋde mïïth në adiɛrdïtic

Kɔc juïc ke mïïth ayekɛ̈ dhil them bik ya nɔŋ riɛr benë kek mïïthken ya nyiɛi muk në ye piny lɔ ke waar rɔtë yic.

Ka juïc ke kek aye diɛr nan piɛthë piny de ye kölë kenë mïïthken. Kɔc juïc nɔŋ mïïth aye diɛr ciman nadɛ ee;ke ciɛ̈̈n mɛth nëcï mïïth keye thɛɛkɛ ye guɔ ya dït.

Aye kɔc juïc ke kek them bik keniim dhil tääu ka loikɛ̈ kake tip lëu bë mïïthken kony ku jɔl ya nyooth de luɔiden ëëke yekɔc ke mïïth. Kɔc juïc ke kek ya adiɛrdït ciman nadɛ̈ ëë ke ci mïïthken bë cɔk niɔp. Ayekɛ̈ them bik dhil ya nɔŋ thaa yekek rëërke mïïthken, agut na cï yic thiɛk de luɔi de yekënë cak yöök.

Kɔc kɔ̈̈̈̈̈k aye röth lɛɛiwei në guupken, bik röth nyaai në kony de bɛɛiken ka mɛɛthken yic. Ka juïc ci kɔc ke mïïth rɔ̈̈̈ adiɛrdït gɔl, nëye mane, ɔmnïïm nëye mɛn aye ka riilic ku yekɛke adiɛrdït apɛi ee tɔ.

Yïn ci tɔ̈ yitök. Kɔc kɔ̈̈k muk mïïth ci yïn aye diɛr ciman yïn tɔ

Adiɛr eya biän de pïïr tënɔŋ kɔc ke mïïth. Adiɛr thin koor e piath nëkë yen wuɔk kuɔny buk kɛŋ nyiɛi ya loi. Adiɛr ci bɛɛr dït apɛi alëu de nom mumdït bɛ̈̈̈̈ɛi ku cïn kony. Ku riɔc ku jɔl ya dɛŋ de piɔu.

Acïn raan naŋ meth ye jäl jam ye thiekic awɛ̈̈̈ ëë, wuɔk wɔdhiɛ cie kɛŋ ye luɔi dhölɛr raandɛpiɛth tök të ci mïïthkuɔ wuɔ̈i.

Kë thiekic neye kënë yic ee ba kë cï rɔt loi ya tïŋ të cen yïn mumnom ku dɔc naŋ kë loi.

Ba rɔt tïŋ eyïn kuɔny ba mɛnhdu gël ëëya

Ba rɔt tïŋ: kudu raan pei ye tääu tueŋ.

Ye kɛŋ loi ka bëyïn bɛɛr cɔk lɔŋ̈. Ba piŋ në mathejil, ba kuën, ba bɛɛr lɔ cath.

Agut na cɔk bɛɛr ya a yuul ke thiɛr.

Ye dhil caar ba nyic ye adiɛrdunë ku mum de nom tɔ̈ ke yïn ya nyic ëë gɔl rɔt yedë. Ku them dhöl thin bïn yen tiam.

Them ba dhil rɔt ya juir. Ba löŋku wenë mɛnhdu gɔ̈̈̈ɔr ku ye ke riɛu në luɔiden yic. Ye tak nëkë ye ɣoi ke thiekic kun nɔŋ kë bë kuɔ̈ny yïn kujɔl ya pandu, ku ye dhil them ba yekënë ya tääu tueŋ nëkë ba loi yic.

Gämë rɔt cït ciman nadɛ̈ kace yïn ee piɛth.

Ye them ba adiɛr ku tɛŋdït tɔke yïn cɔk mec kenë mïïthku. Wuɔ ye naŋ thɛɛk kɔk yenë këriɛloi ka thaadɛ̈ yenë wɔ jam ke mïïth në wël cï piɛth kenë kek. Ee piath ba bä mïïth dhil ya dhuɔk̈awääc ku gam ke yïn anaŋ awääny ca loi.

Ye them bë ya nɔŋ thaa töŋ ye bɛɛr week bïn rëër ku jɔl ya pandu ke yïn miit piɔu.

Ye jam wenë raan de ceŋdu, pandu ka muɔ̈̈th nëkë diir yïn nëkë ye tïŋke nɔŋkë be riɔk. Ba këcï yïn yöök ya jamic wenë kɔc kɔ̈k apiɛth, eyïn cɔk waar yinom.