Ba nyin tïït në tɔŋ de wuɔ̈rke mïïth

Bɛɛi juic nëye thɛɛkɛ̈ aya nɔŋ adiɛr dït ye rɔt cuɔk në ceŋdenic. Në thaadɛ̈̈, ke luɔi de wuɔrke mïïth alëu bë naŋ abil mit rɔt në kam de tik ke moc. Anaŋ wël lëu bi kek röth ciɛ̈ piŋ në nyiɛi ceŋ ku piathden. Piath de yekënë ee dhöl lëu bë tɔŋ cït yekëne cɔk gël. Ba rɔt gël në kuɔ̈c pïŋ de röth, ee ba wël ëëciɛ̈t ke nɔŋic kë luel dhil ya jääi.

Dhöl ye kɔc ke mïïth tɔŋken luɔi thïn në thaa thok ëbɛ̈̈n anɔŋ kë ye riɔk ëë mïïth. Pial de guɔp de meth ku gël de meth e rɔt mat kenë të ye kɔcken kɛŋ luɔi thïn në kɛmken.

Mïïth aye piɔ̈I nëtë ye kek kɔcken tïŋ ëëke ye röth luɔithïn

Na rɛ̈̈ɛr kɔc ke mïïth apiɛth, ke ceŋ piɛthden aye mei de cil de mïïth kuka ye cil de mɛnhden caar ku yekɛ̈̈̈̈̈mat kenë ceŋkɔk. Mïïthkɔk alëu bik piɔi nëtë yenë tɔŋ nyiɛi muɔkthïn, tëye kɔcken dac kɛ̈̈̈ mat në dhöl piɛth. Nëya, mïïth aye tɔŋ ye colke loi rɔt kuci dac k në thok ëëbɛn kudɔckɛthök ne kɛm ke kɔcken ke riɔk.

ACi kɔɔr bel mïïth jäl ya piŋ kabë tɔŋ ka bik tïŋeke riɔ̈k.

Ku mïïth aye kɛŋ dac dɔm nëke gup kutë loikɛ röth thïn kuka lëu bik ariir loi rɔt ɣöt nyic në thaa de teer.

Mïïthkɔ̈̈̈̈̈k alëu bik diik kënë pïïr de tɔŋ ye rɔt loi në thaa thok eebɛn awɛɛr mïïth kɔk. Yekë cït yekënë erɔt mat kenë pïïr cë cäk meth ku jɔl ya yic thiɛk de ceŋ ye mïïth nyuɔ̈th ceŋ piɛth, ceŋ piɛth ci man de rëërden ke kuarken ka kokken.

Tɔŋ alëu bë ya kedït lëu bë pïïr de mïïth riɔ̈k.

Tɔŋ cïn ye thok alëu bë cɔk ye kɛŋ loi në dhöl wääc ku kuckɛ̈̈̈̈ŋ. Cilden alëu be wuɔc në dhɔl juïc ke cil në mïïth kɔk gup. Mïïth aye guum, ku yekɛ̈ diɛr, riɔ̈̈̈ ciɛ̈c, piɔth kɛc kuyekɛn rïïu. Aye nïïn ke nuan, ce röth ye päl piny bik piŋ, ye piɔ̈i ke nuan ku ceŋden ke kɔc yic riɛr ken rïïnyden.

Ba nyin tïït në tɔŋ

Dhil jääi ba ciɛ̈̈̈̈ thïn.ye thɔɔr ke miith tɔDuk mïïth ye gɔ̈̈k ciman nadɛ ke nɔŋ biän ci ya lööm në tɔŋduɔnic. Du mɛnhdu ye tääu nëkamduɔ̈n ke ye dhöl ye ɣoi ke bïn raandun de ceŋ cɔk piŋ wɛtdu. Dhil them ba dhöl ye week teerduɔ̈̈n luɔkthïn kecïnic tɔŋ ku loi në dhöl piɛth. Ye dhil lɛ̈̈̈̈ɛk mïïth ciman nadɛ ëëka ce kek ëë nɔŋ agɛk de tɔŋ. Ye dhiɛc keye nyuɔ̈̈th mïïthku nadɛëke nhiarkek ciman nadɛ ke yïn kuany këdɛcök bë thök.

Ye thaa dhil kɔɔr bïn mïïthku piŋ ku yekë nɛ̈̈k kek cït man de riɔc ku adiɛr man ee bïyë tɔŋ nëke yic.

Riɛ̈̈̈uë tɛŋduɔn wääc nëkamdu wenë raan de ceŋdu-ku ye dhil nyic ciman nadɛ ke we ci lëu bä röth piŋ ne thaa thok ëë bɛn.

Ye them bä ya mat agut të cï week we nyin ca kɛ̈n tiŋ. Yakɛ̈̈̈̈ në biän de cieŋ të ci tɔŋ lɔ ke juak rɔt ku yekë bë dhil kɔɔr ëë kony de kɔc nɔŋkë nyickɛmïïth luɔ̈i keraac ku jɔl ya ceŋ de pandu.