Muöök ë Märkendït ku Wunkendït

Tɛ̈ ye tiëŋ märkendït ku wunkendït ë muökden yic, acë rot waarë run thiärdiëŋ wäär cë jäl yic. Muöök ëë märkendït kekwunkendït alɔŋ mïth ë wätken ku nyiëërken atɛ̈kic ë mɛ̈cthookebën. Acïn ganuun yï nyuöth të bï yïn ya mɛɛndït thïn ku  të bïyïn ya wundït  thïn tënë mïth ë miëthku. Muöök ë märkendït  kekwunkendït ee cath ë dhɛ̈l tök, kam ë mëdhiëëth wïc yen bïkmiëthken muk ë dhëlden wïckë, ërin aye mëdhiëëth kɔ̈k tïŋ, ciëtmärkendït ku wunkendït ye röt ɣaak ë muöök ë miëthken yic.

Mäekendït ku wunkendït kɔ̈k aa cieŋ kek kɔcken macthok bïkmïth ë miëthken ya muk, të cï märken ku wunken lɔ ë loiloikenyiic. Keek ë kɔc dïtkä, aa nɔŋ luɔɔi dït tet ë pïïr mïth ë miëthkenyiic. Märkendït ku  wunkendït kɔ̈k, aa röt mat ë muöök mïth ëmiëthken yiic.   . Cëmën, aa lëu bïk keek ɣäth ë thukulic kudhukkä keek baai ku rëërkä ke keek, të cï thukul thök ku të cïmïth luöny ajadhat.

Ë mɛ̈c kɔ̈k thook, märkendït ku wunkendït tɛkdä, ka ŋuɔt ke ye lɔë loiloiken yiic, tɛkdä,  ka cïk lëu bïk naŋ kuɔɔny, tëdä, ka cïkcɔk wïc aya bë naŋ kë loikë tënë mïth ë miëthken. Keekmärkendït ku wunkendït aa lëukä bïk mïth ë miëthken ya muk ëkamden kek  mëdhiëëth.

Kɔc kɔ̈k aa cie mïth ë miëthken ë neem akölaköl, tɛkdä ka ciecak rɔ̈m ke keek ebën ebën. Kën, alëu ya mɛc mec ɣän ciëŋ kek ke  thïn. Na cie kaya, ka dhil naŋ  akɛ̈ɛ̈k tɔ̈ macthok, yenkeek gɛ̈l wei tënë mïth ë miëthken. Kën ee këdɛ̈t mɛɛn märkendïtku wunkendït alɔŋ ë miëthken. Ayekë lueel lɔn cï ke puɔc wei ëpïïr ë mïth ë miëthken yiic.

Yaköl, märkendït ku wunkendït, tɛkdä ka lëu bïk luui lon latueŋ.Bïk mïth ë miëthken ya muk ë bääiken yiic, të luui mëdhiëëth,tëdä ke cë jai muöök ë miëthken.

Të cɔk ŋö yiëndë, ke märkendït ku wunkendït, aa kɔc lagöi ë pïïr ë mïth ëmiëthken yiic. Tënë mïth ë miëthken, märkendït ku wunkendït, aa nɔŋ  bɛ̈ɛ̈i ë nïnlëu bï mïth ë miëthken ya tɔ̈c thïn ë path ke cïnic riɔ̈ɔ̈c, ku kuɔɔny cïn thok akeu,ku jɔl aa nhiër cïnic këthiëc thïn.

Aa tɔ̈ thïn ebën.

  • Märkendït ku wunkendït aa naŋ kaam yekë looi kek mïth ëmiëthken, cï märken ë mïth lëu bïk looi kek ë miëthken. Ye themba kaam ya nɔ̈k ke yï rɛ̈ɛ̈r kek mïth ë miëthku , ë laaric, ku yakäcath bäk lɔ  ɣɔu tëmec ku ye mïth ë miëthku  piɔ̈ɔ̈c käkpinynhom.
  • Märkendït ku wunkendït aa nɔŋ kuɔɔny dït apɛi tënë mïth ëmiëthken. Löm kaam ba ya piŋ tënë mïth ë miëthku. Yïn alëu bamïth ë miëthku  kony të neŋ yen käkken jöör, ë keek riääc.
  • Märkendït ku wunkendït aa lëu bïk wɛ̈t path  ya luee, bïk akɛ̈ɛ̈kdɔ̈kic akööl kɔ̈k, kam ë mëdhiëëth kek ë miëthken, ku yen etëdekan, alëukë bïk akɛ̈ɛ̈k ya duöm piny. Them ba cï ye kɔ̈ɔ̈c alaŋ tök. Apath ba  mïth ë miëthku  ya kuɔny, bïk röt aa piŋ ë dhëlathɛ̈ɛ̈k kamden kek ë mëdhiëëthken.
  • Mïth ë miëthku aa lëu bïk märkendït ku wunkendït lɛ̈k käkkenjör keek ë pinynhom. Mïth ë miëthku  aa lëu bïk yïn piɔ̈ɔ̈c ëtɛknolojië yiam, ku yïn alëu ba ke lɛ̈k pïïr ë piny-nhom wäär këc tɛknoloji guɔ bɛ̈n. 
  • Ye yai cam tënë mïth ë miëthku  të cï kek tiam.Them ba keekcɔl aye käk  yiam  aa them. Lɛ̈k keek bïk aa rëër ke ŋɔ̈thakölrial. Märkendït ku wunkendït aa lëu bïk mïth ë miëthken gämriɛl bïk puöth miɛt pïïr ë yiam yen loi rot kenyïïn emën thiin.

Ee këdït ë gäi.