Meth ëbɛ̈n awääc

Ke yïn ye raan de meth, wuɔ ye mïïthkuɔ thɔŋ̈ mïïthkɔk. Ku yekënë eya biän de lɛɛidït, kuka lëu bë ya adhum de diɛr ku tɛ̈̈̈k ciman nadɛ keka nɔŋ kë ci rɔt wuɔc tënɔŋ meth ka yïn nɔŋkë ca wuɔ̈c ke yïn ye raan de meth.

Meth ëbɛ̈̈ naŋ aciɛ̈̈ riɛr wääc ku ye n awääc. Mïïth aye cil në cil wääc, yekɛŋ wääc, yekɛköör në kony wääc agokë kɔɔr piɔ̈thken ya tiŋ.

Mïïth kedhiɛ aye cil ëëke wääc ku ye ŋɔk dït në dhölden wääc ke ŋɛk

Mïïth aye cil kudïtkɛ̈ në akeer wääc. Ciman ye cilden wuɔc, cindït de keek aye kaci keek kan ya thɔ̈̈ŋ ke yöök në cildenic. Eɛ ya biän de pïïr bë mïïth yöök në ka rilic kuka ye kek gɔu në ɣään wääc në thaa de dïtden. Na ci mɛnhdu run ke dëny ka cïï ruun dëny amäth-keka cïnkë ci riäk. Na ye nyuɔ̈th yicde ku nhiɛr ëke nyiɛi cil, ke mïïth alëu bik röth dac jɔt.

Mïïth kedhiɛ aye naŋ riɛr ku niöp wääc. Kɔ̈̈̈k aye piath ne polic, kɔk aye paith në këtic, kɔk aye nyiɛi gɛ̈̈̈̈̈̈̈ɛr ku kɔk ace gɛɛr. Kɔk aye naŋ adiɛrdït ku kɔk aye röth waipiny ku cïn këyekɛ loi. Mïïth kɔ̈̈̈̈k aye nïïn nhiar ku kɔk aye rëër nhiar në wɛɛric në ruun juïc.

Ba yi guɔ̈̈p yöök ku ba nyic ke yin tɔ në biän piɛth

Kɔc juïc ke mïïth aye röth yöök ke ceŋ de muŋ de mïïth cï kek nhiac ‘ne yöök de yicden ëëke ye kɔcke mïïth’ kɔ̈k aye röth yöök ëëke ci nhiac arëëtic në muŋ piɛth lëu be keek mïïthken bɛɛi nhial apiɛth man ye rɔt wel keye ya tiɛ̈m de meth në thukulic, pol ku luɔi.

Aye kɔc kɔ̈̈̈k ke mïïth yöök ciman nadɛ ke muŋ de mïth ace këye bɛn yetök tenɔŋ keek.

Kɔc ke mïïth aye ciɛ̈̈̈ yöök ke piɛth kenë ke ye meth kɔɔr.n ŋɔth ku bik nyic në dhöl wën yekɛKɔc juïc ke mïïth aye röth yöök ëëke ye kɔc pei kek luk në jam yenë kek jam kenë miithken.

Ye daië alëu bë kɔc ke mïïth cɔk ye röth week ka yekɛ̈ röth lɛiwei. Aye röth yöök cimanadɛ ke pïïr tɔ̈ kek thïn acën raandɛ̈ ci yen yöök.

Ye cïïtkɛ̈ aye naŋ dai ku thööŋ tök.

Yïn cë tɔ̈ yi tök

Këya luɔi de nyiɛi muŋ de mïïth eya buk pïïr de mïïth man ye rɔt waar në akölriɛ̈̈c kenë yikɛkek kɔɔr ya waaric në thaa thok ëbɛ̈̈̈n.

Acën ‘biän tök-cɔkë piny ebɛn’ tënɔŋ kɔc ke mïïth. Ke ye piath kenë mɛnh tök acë lëu bë dik kene mɛnhdɛ̈.

Kë ye rɔt loi ke meth ye run rou ace rɔt ye bɛɛr loi të yen ruun ŋuan.

Adöt ku ku lääu në aye ya muktɛɛr ke nyiɛi muŋ de mïïth Ee ya töŋ de ka ye tɔ̈̈̈̈ në pïïric ba piɔu dak në të yïn mïïthku muɔkthin në thɛɛkɔk. Ye them ba kë nuan yïn ya juɛ̈̈r kɔc kaar ke yïn, mɛthku ku pandu.

Yin bë rɔt yöök ke yïn cë tɔ̈ yïtök.

Ba kë nuan yïn ya caaric wenë kɔc ruäi ke yïn ee yïn cɔk yöök ke yïn ‘tɔ̈ në biän piɛth’ ee yïn cɔ̈̈̈k rɔt piny ku gɛm yïn ŋɔth.

Ye them ba ŋɔth ke yïn nyic mɛnhdu awɛ̈̈̈ pei. th ciman nadɛɛr raandɛThökde, ye dhil jäi ba mɛnhdu ya thɔŋ̈ mïïth kɔk. Na ye diɛr në mɛnhdu ka kɔɔr kuny ne muŋ de mɛnhdu ëë ka kɔɔr ba thïïc në kony.

Yekenë eya cit de riɛr, kuka ce niöp.