Riɔ̈c ku adiɛrde mïïth

Mïïth juïc aye riɔ̈̈c gɔl në biändɛ në dïtdenic. Aye ya ka cït mande tëcol, awuou, lääi dït, bik määr, bik niin kepɛi. Në thɛɛkɔ̈̈̈ ke raan töŋ de kɔcken bë nyin määr në bëc ka thuɔw.k, ke mïïth aye riɔc ciman nadɛAdiɛr eeya biän de cil de mïïth në dïtdenic. tënɔŋ mïïth, alëu bë ya nyïc ku thöŋ të leerë riɔ̈c ka adiɛr ke jiɔp rɔt. Adier eeya tö ŋ de ka ye tuɔ̈l të ci pïïr de mïïth rɔt waar. Ciman, mïïth alëu bë diɛr të piɛc ke jɔt pan jöt, ka piɛckɛ̈ thukul jɔk, ka nɔŋ pol jöt ee piɛc en lɔ thïn.

Adiɛr ee rɔt jɔt ëë mïïthniim kë loi rɔt tënɔŋ kek ke ye kuɔ̈̈c pïŋ de këkënë ya detic ka tënɔŋ kɔc nhiarkɛ keek. Adiɛr de mïïth erɔt nyuɔth në pïïrdenic nëka juïc cït man bik rɔ̈̈m ken mïïth akɛc ken ka mɛ̈̈̈̈thken.

Bik piɔth dac ya kɛc, kucï ye niin apiɛth, yekɛ dhiau apɛi, ku yekɛlui nëka ce kɔc ëë miɛt piɔ̈̈̈th.

Bë tɛŋ de meth rɔt waar ace dac detic nëthɛɛkɔk. Ba ya rëër ke yïn thiäk wenë mïïthku ee yïn cɔk nyic këloi rɔt ku ye yïn dac cɔk nyic cïït ke adiɛr.

Ba riɔ̈̈c ku adiɛr de mɛnhdu wɛlrɔt

Du riɔ̈̈c ka adiɛr ca tïŋ tënɔŋ mɛnhdu cɔk yekë pol. Agut na ye cak tïŋ ke ye kë pialic ku cïnkë bë riɔ̈̈̈̈k, keka ye yith tënɔŋ mïïthku kuka yekɛ cɔk ye këdɛ. Du them ba piɔu pät kaba gɔth.

Them ba riɔ̈̈̈ ke yïn tɔ̈c de mɛnhdu kan piŋ, ku dhil nyuɔth mɛnhdu bë nyic ciman nadɛba kuɔny.

Ye mïïth gämdït lëu be kek riɔ̈c den nyaai.

Alëu bë wiik jɔt, ka pɛi ka thaa baric. Jam kenë mïïth në riɔ̈̈c ku adiɛrden eekek cɔk riil ku yekɛɣoi ke yekë koor. Nyuɔthë këthii, bë nɔŋ ajuɛr thin koor lëu bë meth cɔk mɛ̈̈ɛrnom në kek. Ba jam wenë mɛnhdu nëka cïyin kan ya diir ku të cïnke bë tiam thïn alëu ye kony bë ke tiam. Dhil nyaai ba meth yɔ̈̈̈̈ɔk wuka cïnkë lëu bïn riɔc. Ye wɛtë alëu bë meth cɔk tak ye nom ciman nadɛ̈̈keyïn kuc kë nɛk en.

Ye mïïth kony bï ya tak në raan lëu bë kek ciɛ cɔk riɔ̈̈c.

Ci man na ye meth riɔc në cuɔlic kanë thɛɛ ke wakɔ̈̈u.

Ke yïn ye jam we yen në nur ye dëu wakɔu. Ye lïthïïk ken ke pol lööm ku nyuɔthë kek ëëke ‘kake gël’ ku ye nyuɔ̈̈̈̈̈̈th lëc/thiec be ya tɔu në ye lɔɔm në thaa de tɛɛc ne agende thok.

Mïïth ace adiɛr nɛ̈̈̈k kek ye lëu në luɛl. Ayekɛ yöök ke ril yic bik jam në riɔc ka adiɛr. Ye mïïthku kony bë riɔ̈cden ya lëu ëë gël në pol. Ciman, Dictor ke pol alëu bik mïïth kuɔny ëëkë yeke riɔ̈c ku adiɛr de lɔ tënɔŋ akëm dhil nyaai.

Dhuɔ̈̈̈ ke ɣoi ne TV yic. Ye them ba kek ciɛ̈ ye cɔkkë riɔc nompiny në ku ye nyin tït në ka yekɛye dai nëka cï piɛth kenë kek, ka lëu bë kek riäc.

Ye mïïthku juir tënɔŋ yenkë nyic be rɔt loi ke bë kek cɔk diɛr. Jam në raan bë tɔ̈̈tɛn, yeŋö bë rɔt loi, ku yeŋa bë meth lɔ tënɔŋ en të cen riɔ̈c.

Ciman, na göl thukul jöt, ye them ba meth ya ruai në thukul thok në köl tueŋ de lïëm ne thaa ëë bɛ̈n.

Ye dhil them ba pol we mïïth në de wiik në tiɔ̈̈ric. Dhil nyuɔth të ɣönde de gäär thïn, të ɣön de lac thïn ku të lëu bïn yen yöök thïn në thaa de thök ëë thukul thëëi.

Riɔ̈̈̈ kek thïn. Du mïïthc de meth alëu bë lɔ ke jɛl tëyenë dai në kek ku ye kɔc nyïn tït në pïïr tɔye dɔm në riɛr bik riɔ̈̈̈c nyaai, ëëka cië jɛl. Ye them ba kony be të ye riɔc rɔt gɔl thïn kan ya nyic. Ciman naye mɛnhdu riɔ̈̈̈̈c jɔŋdït, ke them be kek ya cɔk thiäk kenë jɔɔk në dhöl ci lëu be kek bɛɛr cɔk riɔ̈̈c.

Ci ba kek nyuɔth thurai ke jö në kitapic, ka lïthïïk ci cuïc ke ye jöŋ, bë ya lɔ dai të yenë jɔɔ̈k̈ɣaac thïn agut ci bë pol lëu kenë akun de jö, ka bë pol ke jöŋ ye mäthde.

Ye miith wën ci riɔ̈̈̈cden ya lëu në tiam leec ku ye nyuɔth kek ciman naci tiɛm.th ciman nadɛ ke yïn cï këdɛcden jiɔpic. Në thaadɛDu ye nyuɔ̈̈̈ riäc ëya, eeka jal riɔ̈̈ ka adiɛrdu alëu bë dït awɛ̈̈̈ɛr këde mɛnhdu. Mïïth amlëu bik riɔcdu lööm. Ye dhil tak në të bïn adiɛrdu luɔi thïn.

Yena lëu bïn köör jiɛ̈̈m tënɔŋ kɔc ci naŋke nyickɛ

Ci man nyic ye ke adiɛr yeyakë dït në mïïth yic, akɔɔr bë wuɔ̈̈rke mïïth ya thïïc në jiɛm tënɔŋ kɔc naŋ kë nyickɛ̈ në pïïr de mïïthic nëkë yen adiɛr naŋkë riɛm në dïtdenic. Na ye riɔc ka adiɛr de mɛnhdu ya kë pol në pïïrden kur leer ke ye rɔt juak në pɛi yic ku cïn të waar rɔt, keka kɔɔr be dhil lɔ tenɔŋ akëm, akëm de mïïth ka ajiɛ̈m ye mïïth jam në thukulic.