Det të ye manhdu jiɛɛm thïn.

Bïï  ë manh puɔc dhiëëth baai, alëu bë ya miɛt ë puön dït tet apɛi tënë man methku wun meth (mëdhiëëth).

Këdït tɔ̈ tueŋ  ë muöök manh puɔc dhiëëth yic, ee lɔn bë käwïc meth lac guiir bïktɔ̈thïn .Käwïc meth aa kä lagöi apɛi dït. Mïth aa ye cɔk lac nɔ̈k, ku aa gup lacthiai, ku aa cie rëër ke la duk.

Kä cie meth ë puöl bë rëër ke la läŋ, aa nɔŋ yiic.

  • atuöc ku liɛr ë piny dït tet
  • wɛ̈r ë nɛpïth/bampäth
  • arɛɛm (arɛɛm ë yïth ku arɛɛm ë yäc,) ku arɛɛm ë lec tënë mïth cëŋuɛ̈ɛ̈n
  • pɛ̈kwei ku riɔ̈ɔ̈c,të rëër meth tɛ̈de yetök,ku të cï yen guöp lacut
  • ciën pial ë guöp, cëmën (meth alëu bë thɛɛth ku cuäny biɔ̈ɔ̈r dïttet)

Mïth aa nɔŋ dhɛ̈l kuötiic ye kek märken (mëdhiëëthken) lɛ̈k kä wïckä keek, ku jiɛɛmkä ke keek. Märken (mëdhiëëth), aa  guɔ piöc ë kaam thiin ciekic, ku detkä käwïc meth ku loikä keek.  Na cɔk yic riɛl tueŋ ëtɛ̈n, ba käwïc meth cï det yiic,tëdä cï ke lɔc piŋ  ke yï duk diɛɛr. Ee kaam thin akäŋ nɔ̈k, ba  kä wïc meth jaldeet yiic.

 

Ye ŋö ye mïth dhiau.

Dhɛ̈l ŋic keek,  ye meth looi bï yen ke kɔc lɛ̈k, aa nɔŋ yiic dhiënden ye yendhiau, të neŋ yen kë wïc. Ku aye man meth (mëdhëth) guɔ  ŋic ë dhiën ëmanhde yic, lɔn ye meth dhiau  ërin käkken  kiith wïck  keek. Mïth aa lac dhiauëguëŋ, të neŋ yen käkken wïckä.

Mïth aa cie dhiau ërin wïc kek yen bïk märken (mëdhiëëthken)  “rac puöth”  tëdä dhiɛɛukä “ë wɛ̈t wïc kek yen bïk  lɔ” tënë märken (mëdhiëëthken.)

Mïth aa käŋ thɔ̈ɔ̈ŋ yiic ku keek aa cie tak. Ku  aa cie ŋɔ̈th ku aa cie käŋ ë waaryiic. Keek aa kuck lɔn ye dhiënden kɔc kɔ̈k cuöt gup, ërin ee këden wïckä yenee këŋickë yetök. Ku ee yen ë dhël töŋ tɔ̈ ke keek, lëu bë raan dɛ̈t cɔl aŋickäkken wïckä. Meth ee dhiau ë wɛ̈t wïc yen  pïïr. Keyen, apath bë  mëdhiëëthpuöth  ya tïr käwïc miëthken.

Të cït të ba ŋiëc të ye manhdu luui thïn, alëu  bïn  ye guɔ lɛ̈k,lɔn ye mïth jam ë kuɛr kɔ̈k  kuötiic aya.

Lɔ̈k ye yïn meth lɔɔk nyin, alëu bï yïn ye  guɔ ŋic, lɔn ye mïthjam ë dhɛ̈l  kuötiic.

Aye mëdhiëëth guɔ ŋic ë meth nyin të dhiɛɛu yen, lɔn neŋ yen käwïc keek. Daai ye meth daai, aye kä wïc meth guɔ ŋiɛcyenyin. Mïth Aa kenyïïn nyiuëën,  të neŋ yen kë cë keek racpuöth. Alëu bë guɔ tïŋ të cë luöi yenyin, ku yeɣum. Kë yenyuɔɔth tënë manh dɛ̈t,ee wɛ̈t  wïc yen nɛpïth bë wɛ̈ɛ̈r beiyethar. Të ye meth luööi yethok, aye yïn ye guɔ ŋic, lɔn neŋyen këwïc. Meth ee yethok gou ku ɣɔɔk  yeliep aɣeer të wïc yen jam.

Acie të ye meth luööi yenyin, yen ye yeŋic lɔn neŋ yen kë wïcmeth. Meth alëu bë yecin dol ku nyooth nhial, ku bë nyuɔɔth,lɔn  wïc yen këdäŋ. Aye mëdhiëëth guɔ ŋic, lɔn na dol methyecin ku duut bë riɛl ëtör ke  tɛkdä, ke meth acë guöp la cuttëdä, ke nɛ̈k cɔk.  Mïth aa kegup luööi bïk mëdhiëëthken lɛ̈k, lɔnneŋ yen käkken wïckä. Ku ayekë nyuɔɔth të jook meth yeyic kuwëëc yekuɔ̈l.

Yakä jam wek manhdu.

Na ye meth jam kek ɣook, ka wïcku buk ya jam kek yen aya.Acë yiɔ̈ɔ̈p yic alɔŋ piöc, ku acë lɛ̈k mëdhiëëth bïk ya  jam kudöölkë miëthken ku yekë miëthken kuɛ̈n. Aye mëdhiëëth  yiökkepuöth akölaköl, na ye jam kek manh thin koor ku kuɛ̈n athöör,ke yen ee rot looi  bë ciët yï kuc käŋ, ërin meth acë jam bë dhuknhom ë thuɔŋde. Ku na cɔk rot looi kaya, ka cie tëde. Meth eekäŋ dhuk nhïïm, cëmën ye mëdhiëëth käwïc meth deet yiic.  Ku meth aya ee këdäŋ dhuk nhom të wïc yen ye bë jam them.

Mïth ye jääm nhïïm ku kuën  ë keek, aa kɔc lïïr  nyïïn. Tɛkdä, ka dal ëŋɛ̈iŋɛ̈iamääth, tëdä, ka kiu ë röt kɔ̈k, ku tɛkdä aya, ka lëu bïk kecin nyuɔɔth ke cëkegup päl piny, të wïc kek yen bïk jam them kek kɔc. ( ku aa cie kecin ë dol)tɛ̈kdä, ka ruël bïk  raan la gɔɔt guöp, na tɛkdä aya  ke  yiɛ̈ɛ̈k yekuɔ̈l. Mïth aapuöth lac miɛt të cï keek nyuöth käkken nhiarkä bï ke tïŋ. Ku miɛt  ë piäthken eerot nyuɔɔth kenyïïn ku kegup. Yen nyuöth ku jam ërot looi kɛm mëdhiëëth kumiëthken, yen ee bɛ̈n anhiër dït tet; kam ë meth kek man ku wun. Ku yen etë yemuöök ë meth yecök jɔɔk thïn akan. Bë meth man ya nhiaar kek wun ku nhiɛɛrwun kek ë man aya.

Thɛ̈pthɛ̈p ye yïn meth thap guöp, adik apɛi ka wär këriëëc ebën kammeth ku mëdhiëth. Mëdhiëëth aa lëu bïk piöc  etë ye mïth duäänygup thïn, ku ŋickä kä ye mïth nhiaar kenyïin ku kegup, ku ŋickä käwïc meth  ku kä cï wïc. Muöök ku thɛ̈pthɛ̈p ë guöp thiäŋic ënhiër,

ku kuëk kuëk bï yïn meth kuak kɔ̈u,  ku kuöt yïyiɔu, ku jɔl aa dhɛ̈lkɔ̈k kuötiic ëu bï yïn ke

meth jɔt ku muöök ë läŋläŋ, keek aa kä lagöi  ë nhiër juakic kam ëmëdhiëth ku meth.