Ba nomlääu yiɛ̈k nhial

Ke piɛthde nyiɛi muk eya yïïk de nomlääu, mïïth pelnïïm aleu bik kony de kɔcken/mɛthken kek piɔ̈i löm në dïtdenic. Yin lëu ba mɛnhdu kuɔny bë dït ke nyic nomlääu lacar. Nomlääu eya biän piɛth de cil de meth. Në ruun kerou ke meth eköör në nomlääu arëëtic. Nëye ruunkɛ̈̈, akɔɔr ba mɛnhdu ya yiɛn kam thin ben lɔc nëkë piath ke pïïrde.

Akeer de nomlääu man ye ŋɔth tënɛŋ mɛnhdu akɔɔr bë dhil ya thöŋ ke ruunken kujɔl ya riɛr de kë lëukɛ̈̈̈ man ye wuɔc në kam de meth ke meth në ka wääcic. Mïïthkɔk alëu bik nïïmlääu areetic awɛ̈̈̈ në pïïr wääcic. ɛr miithkɛAlëu be ya awääc ye rɔt loi tenɔŋ kɔc ke mïïth ci niimrɔ̈m ne luɔi yic bik kë lëu meth në luɔi dhil loi. Agut na cɔk thaa bääric cak ya jɔt tënɔŋ kɔc ke mïïth bik kek ya kuɔny bik luɔi kor ya loi ne gupken, ke nomlääu de mɛnhdu elɔ ke yïïk rɔt amääth ke ye biän de kecï loi.

Dhɔ̈l lëu bïn ke nomlääu yïïk

Ye mɛndu puɔl bë ya lɔc nëka juïc cak kek juir kukë ba dhil ya gam. Ciman, Yekek thïïc ye alanh yïndë bik ceŋ në ye kölë, agut naye ɣoi ke ce cïtpiɛth ke gam. Nacë meth awääc loi ke kony ku them ba dhil cɔk piɔ̈̈i nëkë cë wuɔcic. Ye mïïth cɔk kony yin në lon baai, ci man bë ɣöt kothic, bë piny coth ku bë agende juir. Them ba dhil ya naŋ athöör de löŋ ke luɔi ca dhil ya gɔ̈̈ɔr ago mïïth kë bik loi ya muk nëke nïïm ku bik këcë loi ya nyic.

Ye cɔk nyic mïïth ci nadɛ̈̈̈ ke yïn nhiar tɛŋden. Yekek thïïc bik yïn juak në ka thɛny rötke në gupken.

Ye them ba tɛ̈̈ŋde mɛnhdu ya riɛu të lëu en rɔt.

Ye them ba mɛnhdu ya kony bik anuan de këcï tak ya nyic.

Piɔcë mɛmhdu nëtë yenë tɔŋ luɔ̈̈̈ kë cikthïn-ye kek kuɔny bik ya tak nëkë lëukɛ bik loi agokɛwääc cɔ̈̈̈kpiny, yekek cɔk tɛk awɛɛr kë ba lɛk kek bik loi.

Ye kony lɔcar nyuɔ̈th mɛnhdu në pïïr ye ɣoi ke nuan kek.

Ye kek leec ku kony keek bik naŋ kë yekɛ̈̈nyiɛi në luɔi në gupken na cɔk bɛɛr tuɔl keye ŋö.

Ye kek gäm lithïïk ke pol thöŋ ke ruunken agokɛ̈̈̈piɔi në pol ke pɛi në kam cekic. Ye mɛnhdu kony bë rɔt ya nyiɛ̈i luɔi benke lïthïïkken ke pol ya dhil dol tëcen thöök ne pol.

Piɔ̈̈cë mïïth ci dïtkɛbik thaa dhil ya nyic në luɔi në tuuŋ kedhiɛ cakke nyuɔth ke. Ci man, ‘Yïn lëu ba lɔ pol pan thiäk ke wɔ kuka kɔɔr ba bɛ̈n baai në thaa ŋuan ku biäkde 4:30’.

Ye mïïth kuɔny bik ya dai tueŋ nëka kony kek kutë benë kek ke lɛu thïn.